تهران 95/10/29 15 داوران: شاهمیری- پارسه ،ناظر: خوشدل finished

سایپا تهران

3 - 2

خاتم اردکان

0:00:25 0:00:23 0:00:24 0:00:22 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 19 23 - 25 22 - 25 25 - 20 15 - 10 110 - 99