گنبد 95/10/01 17:30 داوران: کاظمی- عشق دوست ,ناظر: یگانه مجد finished

هاوش گنبد

2 - 3

پارسه تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 24 - 26 25 - 19 20 - 25 25 - 20 12 - 15 106 - 105