تهران 95/10/01 15 داوران: جعفری- پورکاشیان ,ناظر: خوشدل finished

پیکان تهران

3 - 1

کاله مازندران

0:00:24 0:00:29 0:00:22 0:00:25 0:0 0:0
نتایج زنده 24 - 26 30 - 28 27 - 25 25 - 20 0 - 0 106 - 99