تهران 95/10/01 17 داوران: فیروزی- پارسه ,ناظر: پورکاشیان finished

بانک سرمایه

1 - 3

شهرداری ارومیه

0:00:23 0:00:29 0:00:26 0:00:25 0:0 0:0
نتایج زنده 23 - 25 25 - 16 23 - 25 20 - 25 0 - 0 91 - 91