ساری 95/10/01 16 داوران: اکرمی- قریب ,ناظر: شفقی finished

سازمان عمران ساری

1 - 3

خاتم اردکان

0:30 0:35 0:30 0:30 0:0 130
نتایج زنده 23 - 25 29 - 27 21 - 25 22 - 25 0 - 0 95 - 102