اراک 95/10/01 16 داوران: شاهمیری- رزقی ,ناظر: حق بین finished

شهرداری اراک

0 - 3

شهرداری تبریز

0:30 0:25 0:30 0:0 0:0 1:25:00
نتایج زنده 25 - 27 16 - 25 23 - 25 0 - 0 0 - 0 64 - 77