تهران 95/08/09 15:30 داوران: قریب،آقایی- ناظر: یاوری finished

بانک سرمایه

3 - 1

شهرداری اراک

0:00:23 0:00:24 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 26 - 24 26 - 24 22 - 25 25 - 22 0 - 0 99 - 95