تهران 95/08/09 17:30 داوران:یزادنپناه- شوشتری، ناظر: خلیل یگانه finished

پیکان تهران

3 - 1

خاتم اردکان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 23 25 - 20 24 - 24 25 - 22 0 - 0 99 - 89