ورامین 95/08/09 17:00 داوران:شاهمیری - جعفری، ناظر: حسن زاده finished

صالحین ورامین

3 - 0

شهرداری تبریز

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 19 25 - 21 25 - 23 0 - 0 0 - 0 75 - 63