ارومیه 95/08/09 17:00 داوران: میرزایی- نویدی، ناظر: کشفی finished

شهرداری ارومیه

3 - 0

کاله مازندران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 16 25 - 17 25 - 16 0 - 0 0 - 0 75 - 49