آمل 95/08/05 17:00 نافعی - پارسه finished

کاله مازندران

2 - 3

پیکان تهران

0:25:230 0:0 0:0 0:0 0:0 0:25
نتایج زنده 25 - 21 15 - 25 18 - 25 25 - 17 14 - 16 97 - 104