تهران 95/08/05 15:30 ابراهیم زاده - رجائیان finished

پارسه تهران

3 - 0

هاوش گنبد

0:00:25 0:00:20 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 19 25 - 19 25 - 21 0 - 0 0 - 0 75 - 59