گنبد 95/09/28 16 داوران: ذوقی- پارسه ,ناظر: حق بین finished

هاوش گنبد

3 - 2

خاتم اردکان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 22 - 25 25 - 19 25 - 20 24 - 26 15 - 13 111 - 103