تهران 95/09/28 15 داوران: کاظمی- عشق دوست ,ناظر: صداقت finished

سایپا تهران

1 - 3

شهرداری اراک

0:00:25 0:00:23 0:00:24 0:00:22 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 23 27 - 29 22 - 25 23 - 25 0 - 0 97 - 102