ساری 95/09/28 16 داوران: راهجردیان- جعفری ,ناظران: صباغ- پورکاشیان finished

سازمان عمران سای

3 - 0

کاله مازندران

0:30 0:30 0:30 0:0 0:0 150
نتایج زنده 25 - 22 25 - 21 25 - 13 0 - 0 0 - 0 75 - 56