تبریز 95/09/28 16 داوران: قاری- صادقی ,ناظر: شفقی finished

شهرداری تبریز

0 - 3

بانک سرمایه

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 18 - 25 22 - 25 18 - 25 0 - 0 0 - 0 58 - 75