تهران 95/09/17 15:30 داوران: ذوقی- شوشتری , ناظر: بندری finished

پارسه تهران

3 - 2

شهرداری تبریز

0:00:25 0:00:23 0:00:24 0:00:22 0:00:18 0:0
نتایج زنده 19 - 25 22 - 25 25 - 22 25 - 18 15 - 10 106 - 100