گنبد 95/09/17 17:30 داوران: یزدان پناه- عشق دوست , ناظر: حق بین- حسن زاده finished

هاوش گنبد

1 - 3

شهرداری ارومیه

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 21 14 - 25 21 - 25 17 - 25 0 - 0 77 - 96