ورامین 95/09/17 17 داوران: فیروزی- جعفری , ناظر: صباغ finished

صالحین ورامین

3 - 2

کاله مازندران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 22 - 25 25 - 14 25 - 20 23 - 25 15 - 11 110 - 95