ساری 95/09/17 17 داوران: شاهمیری- نافعی , ناظر: خوشدل finished

سازمان عمران ساری

1 - 3

پیکان تهران

0:32 0:28 0:34 0:25 0:0 1:59
نتایج زنده 22 - 25 25 - 21 23 - 25 17 - 25 0 - 0 87 - 96