اراک 95/09/17 17 داوران: راهجردیان- فولادی وندا , ناظر: یگانه مجد finished

شهرداری اراک

3 - 2

خاتم اردکان

0:27:39 0:25:50 0:25:01 0:30:27 0:19:03 2:07:23
نتایج زنده 29 - 27 19 - 25 25 - 17 23 - 25 15 - 10 111 - 104