اراک 95/11/13 16 داوران: قریب- عشق دوست ،ناظر: حق بین finished

شهرداری اراک

0 - 3

پارسه تهران

0:20 0:25 0:25 0:0 0:0 1:10:00
نتایج زنده 17 - 25 23 - 25 23 - 25 0 - 0 0 - 0 63 - 75