تهران 95/11/06 17 داوران: کاظمی- عشق دوست ،ناظر: حق بین finished

پارسه تهران

0 - 3

سایپا تهران

0:00:30 0:00:23 0:00:24 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 15 - 25 12 - 25 18 - 25 0 - 0 0 - 0 45 - 75