ارومیه 95/11/06 16:30 داوران: فیروزی- نویدی ،ناظر: خوشدل finished

شهرداری ارومیه

2 - 3

صالحین ورامین

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 21 18 - 25 22 - 25 25 - 15 13 - 15 103 - 101