ساری - سالن شهید سید رسول حسینی 1396/07/26 16:00 علیرضا قریب 2000 finished

سارویه ساری

2 - 3

شهرداری ارومیه

0: 0: 0: 0: 0: 2:36
نتایج زنده 27 - 29 25 - 22 27 - 25 24 - 26 13 - 15 116 - 117