کاشان - سالن هفت مهر 1396/07/26 16:00 احمد سرمست 00 finished

رعد پدافند کاشان

1 - 3

خاتم اردکان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:00
نتایج زنده 23 - 25 17 - 25 25 - 19 25 - 27 0 - 0 90 - 96