تهران -فدراسیون والیبال 1396/07/19 15:00 محمدرضا آقائی 1000 finished

رعد پدافند کاشان

0 - 3

بانک سرمایه

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:15
نتایج زنده 13 - 25 14 - 25 13 - 25 0 - 0 0 - 0 40 - 75