اردکان - آیت الله خاتمی 1396/07/19 16:00 اصغر کاظمی 2000 finished

خاتم اردکان

3 - 1

سارویه ساری

0:27 0:28 0:32 0:36 0:0 2:05
نتایج زنده 20 - 25 25 - 21 25 - 23 29 - 27 0 - 0 99 - 96