ساری - سالن سید رسول حسینی 1396/07/16 16:00 finished

سارویه ساری

3 - 1

رعد پدافند کاشان

0: 0:2 0:3 0:4 0:0 2:15
نتایج زنده 26 - 24 25 - 17 12 - 25 25 - 23 0 - 0 88 - 89