تهران 95/12/18 17 داوران: فیروزی- نافعی ، ناظران:حق بین- یگانه مجد finished

بانک سرمایه

3 - 2

پیکان تهران

0:00:25 0:00:23 0:00:24 0:00:22 0:00:18 0:0
نتایج زنده 21 - 25 21 - 25 25 - 22 25 - 20 15 - 9 107 - 101