تهران 95/12/22 17 داوران: اکرمی- پورکاشیان ،ناظران: شفقی- حسن زاده finished

پیکان تهران

0 - 3

بانک سرمایه

0:00:25 0:00:28 0:00:32 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 31 - 33 20 - 25 18 - 25 0 - 0 0 - 0 69 - 83