تهران 95/12/22 14:30 داوران: ذوقی- پارسه ،ناظران: یگانه مجد- دادرس finished

سایپا تهران

2 - 3

شهرداری ارومیه

0:00:33 0:00:23 0:00:24 0:00:22 0:00:18 0:0
نتایج زنده 21 - 25 23 - 25 25 - 16 25 - 19 14 - 16 108 - 101