تهران 95/12/15 16 داوران:اکرمی- نافعی ،ناظران: کشفی- حاتمی finished

پیکان تهران

3 - 1

شهرداری ارومیه

0:00:33 0:00:22 0:00:28 0:00:21 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 22 25 - 22 18 - 25 25 - 19 0 - 0 93 - 88