همبستگی کشورهای اسلامی 2022

همبستگی کشورهای اسلامی | صحبت‌های پوریا یلی پس از کسب عنوان قهرمانی | ویدئو

154
ادامه مطلب

همبستگی کشورهای اسلامی | صحبت‌های اسماعیل مسافر پس از کسب عنوان قهرمانی | ویدئو

144
ادامه مطلب

همبستگی کشورهای اسلامی | صحبت‌های بردیا سعادت پس از کسب عنوان قهرمانی | ویدئو

199
ادامه مطلب

همبستگی کشورهای اسلامی | صحبت‌های شهروز همایونفرمنش پس از کسب عنوان قهرمانی | ویدئو

141
ادامه مطلب

همبستگی کشورهای اسلامی | صحبت‌های عظیم جزیده پس از کسب عنوان قهرمانی | ویدئو

107
ادامه مطلب