همبستگی کشورهای اسلامی 2022

همبستگی کشورهای اسلامی | صحبت‌های پوریا یلی پس از کسب عنوان قهرمانی | ویدئو

386
ادامه مطلب

همبستگی کشورهای اسلامی | صحبت‌های اسماعیل مسافر پس از کسب عنوان قهرمانی | ویدئو

520
ادامه مطلب

همبستگی کشورهای اسلامی | صحبت‌های بردیا سعادت پس از کسب عنوان قهرمانی | ویدئو

743
ادامه مطلب

همبستگی کشورهای اسلامی | صحبت‌های شهروز همایونفرمنش پس از کسب عنوان قهرمانی | ویدئو

478
ادامه مطلب

همبستگی کشورهای اسلامی | صحبت‌های عظیم جزیده پس از کسب عنوان قهرمانی | ویدئو

306
ادامه مطلب