فصلنامه دنیای والیبال

هجدهمین فصلنامه دنیای والیبال منتشر شد

1400/10/12 - 14:53

هجدهمین شماره فصلنامه تخصصی دنیای والیبال در 108 صفحه و به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه و منتشر شد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، پس از وقفه‌ای سه ساله، با تج...

هفدهمین شماره فصلنامه دنیای والیبال منتشر شد

1396/11/28 - 13:56

هفدهمین و تازه‌ترین شماره فصلنامه دنیای والیبال به دو زبان فارسی و انگلیسی و به مدیر مسئولی دکتر محمدرضا داورزنی منتشر شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، این شماره از فص...

شانزدهمین شماره فصلنامه دنیای والیبال منتشر شد

1396/08/01 - 12:32

شانزدهمین و تازه‌ترین شماره فصلنامه دنیای والیبال به دو زبان فارسی و انگلیسی و به مدیر مسئولی دکتر محمدرضا داورزنی منتشر شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، این شماره از ...

پانزدهمین شماره فصلنامه دنیای والیبال منتشر شد

1396/02/17 - 12:00

پانزدهمین و تازه ترین شماره فصلنامه دنیای والیبال؛ به دو زبان فارسی و انگلیسی به مدیر مسئولی دکتر محمدرضا داورزنی منتشر شد که جلدهای آن شامل عکس هایی از دو سرمربی تیم ملی والبیال ا...

چهاردهمین شماره فصلنامه دنیای والیبال منتشر شد

1394/12/10 - 23:32

چهاردهمین و تازه ترین شماره فصلنامه دنیای والیبال؛ به مدیر مسئولی دکتر محمدرضا داورزنی و سردبیری علی جوادی در حالی به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد که جلدهای آن به عکس هایی از ش...

سیزدهمین شماره فصلنامه دنیای والیبال

1394/01/27 - 05:09

سیزدهمین و تازه ترین شماره فصلنامه دنیای والیبال؛ به مدیر مسئولی دکتر محمدرضا داورزنی و سردبیری علی جوادی در حالی به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد که جلدهای آن به عکس هایی از اس...

یازدهمین و دوازدهمین شماره فصلنامه دنیای والیبال

1393/06/01 - 05:19

تازه ترین شماره فصلنامه دنیای والیبال؛ ویژۀ فصل های بهار و تابستان به مدیر مسئولی دکتر محمدرضا داورزنی و سردبیری امیر طلوع کیان در حالی به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد که جلدها...

دهمین شماره فصلنامه دنیای والیبال

1392/12/14 - 04:39

دهمین شماره فصلنامه دنیای والیبال؛ ویژۀ فصل زمستان به مدیر مسئولی دکتر محمدرضا داورزنی و سردبیری امیر طلوع کیان در حالی منتشر شد که با توجه به مخاطبان بین المللی والیبال ایران از ا...

هشتمین و نهمین شماره فصلنامه دنیای والیبال

1392/08/19 - 05:40

ازه ترین شماره فصلنامه دنیای والیبال، ویژۀ تابستان و پائیز (شماره هشت و نه) سال جاری منتشر شد. این فصلنامه که عکس هایی از حمزه زرینی بر روی جلد و سعید معروف بر پشت جلد آن به چاپ ر...