آموزش

آموزش تکنیک ها و تاکتیک های والیبال

1393/02/09 - 04:24

این مجموعه آموزشی شامل حدود 24 ساعت تمرین مربوط به تکنیک ها و تاکتیک های والیبال که درکلاس بین المللی درجه 1 که از 1 تا 11 آبان ماه سال 1392 در محل فدراسیون والیبال توسط کمیته آموز...

در جستجوی تعالی

1393/01/25 - 19:11

...