والیبال، محسن خاکزاد، کمیته حقوقی و تدوین قوانین

«خاکزاد» سرپرست کمیته حقوقی و تدوین قوانین و مقررات شدتشکیل کمیته ای جدید در فدراسیون والیبال

1396/11/09 - 13:45

رئیس فدراسیون والیبال در حکمی «محسن خاکزاد» را به عنوان سرپرست کمیته حقوقی و تدوین قوانین و مقررات منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، دکتر احمد ضیایی در حکمی محسن...