لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه های ایران- سال1394

داخلیزنانبزرگسالایران1394

برنامه دوره ای

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 ذوب آهن اصفهان - دانشگاه آزاد1394/09/0515:00اصفهانملت
2 برق شیراز - گاز تهران1394/09/0515:00شیرازدستغیب
3 شهرداری ارومیه - شهرداری تبریز1394/09/0515:00ارومیهکاملی
4 برق شیراز - سایپا تهران1394/09/0615:00شیرازدستغیب
5 دانشگاه آزاد - شهرداری تبریز1394/09/1215:00تهرانعلوم تحقیقات
6 برق شیراز - شهرداری ارومیه1394/09/1215:00شیرازدستغیب
7 سایپا تهران - شهرداری تبریز1394/09/1315:00تهرانخانه والیبال
8 ذوب آهن اصفهان - شهرداری ارومیه1394/09/1415:00اصفهانملت
9 شهرداری ارومیه - گاز تهران1394/09/2615:00ارومیهکاملی
10 برق شیراز - دانشگاه آزاد1394/09/2615:00شیرازدستغیب
11 سایپا تهران - ذوب آهن اصفهان1394/09/2615:00تهرانخانه والیبال
12 شهرداری تبریز - گاز تهران1394/09/2815:00تبریزمیلاد
13 دانشگاه آزاد - شهرداری ارومیه1394/10/0315:00تهرانعلوم تحقیقات
14 ذوب آهن اصفهان - گاز تهران1394/10/0315:00اصفهانملت
15 سایپا تهران - شهرداری ارومیه1394/10/0415:00تهرانخانه والیبال
16 شهرداری تبریز - ذوب آهن اصفهان1394/10/0915:00تبریزمیلاد
17 دانشگاه آزاد - سایپا تهران1394/10/1015:00تهرانعلوم تحقیقات
18 شهرداری تبریز - برق شیراز1394/10/1110:00تبریزمیلاد
19 سایپا تهران - گاز تهران1394/10/1115:00تهرانخانه والیبال
20 برق شیراز - ذوب آهن اصفهان1394/10/1715:00شیرازدستغیب
21 دانشگاه آزاد - گاز تهران1394/10/1715:00تهرانعلوم تحقیقات
22 دانشگاه آزاد - ذوب آهن اصفهان1394/11/0815:00تهرانعلوم تحقیقات
23 گاز تهران - برق شیراز1394/11/0915:00تهرانخانه والیبال
24 شهرداری تبریز - شهرداری ارومیه1394/11/0815:00تبریزمیلاد
25 سایپا تهران - برق شیراز1394/11/1014:00تهرانخانه والیبال
26 شهرداری تبریز - دانشگاه آزاد1394/11/1515:00تبریزمیلاد
27 شهرداری ارومیه - برق شیراز1394/11/1515:00ارومیهکاملی
28 شهرداری تبریز - سایپا تهران1394/11/1715:00تبریزمیلاد
29 شهرداری ارومیه - ذوب آهن اصفهان1394/11/1715:00ارومیهکاملی
30 گاز تهران - شهرداری ارومیه1394/11/2115:00تهرانعلوم تحقیقات
31 دانشگاه آزاد - برق شیراز1394/11/2315:00تهرانعلوم تحقیقات
32 ذوب آهن اصفهان - سایپا تهران1394/11/2315:00اصفهانملت
33 گاز تهران - شهرداری تبریز1394/11/2314:00تهرانخانه والیبال
34 شهرداری ارومیه - دانشگاه آزاد1394/11/2915:00ارومیهکاملی
35 گاز تهران - ذوب آهن اصفهان1394/11/2915:00تهرانخانه والیبال
36 شهرداری ارومیه - سایپا تهران1394/12/0115:00ارومیهکاملی
37 ذوب آهن اصفهان - شهرداری تبریز1394/12/0515:00اصفهانملت
38 سایپا تهران - دانشگاه آزاد1394/12/0615:00تهرانخانه والیبال
39 برق شیراز - شهرداری تبریز1394/12/0615:00شیرازدستغیب
40 گاز تهران - سایپا تهران1394/12/0814:00تهرانخانه والیبال
41 ذوب آهن اصفهان - برق شیراز1394/12/1315:00اصفهانملت
42 گاز تهران - دانشگاه آزاد1394/12/1415:00تهرانخانه والیبال

نتایج دوره ای

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11394/09/05ذوب آهن اصفهان - دانشگاه آزاد3 - 295 - 99
21394/09/05برق شیراز - گاز تهران0 - 346 - 75
31394/09/05شهرداری ارومیه - شهرداری تبریز3 - 075 - 59
41394/09/06برق شیراز - سایپا تهران3 - 075 - 52
51394/09/12دانشگاه آزاد - شهرداری تبریز3 - 075 - 34
61394/09/12برق شیراز - شهرداری ارومیه3 - 075 - 39
71394/09/13سایپا تهران - شهرداری تبریز3 - 190 - 74
81394/09/14ذوب آهن اصفهان - شهرداری ارومیه3 - 075 - 45
91394/09/26شهرداری ارومیه - گاز تهران0 - 343 - 75
101394/09/26برق شیراز - دانشگاه آزاد0 - 342 - 75
111394/09/26سایپا تهران - ذوب آهن اصفهان0 - 350 - 75
121394/09/28شهرداری تبریز - گاز تهران0 - 338 - 75
131394/10/03دانشگاه آزاد - شهرداری ارومیه3 - 077 - 51
141394/10/03ذوب آهن اصفهان - گاز تهران1 - 385 - 91
151394/10/04سایپا تهران - شهرداری ارومیه3 - 193 - 92
161394/10/09شهرداری تبریز - ذوب آهن اصفهان0 - 324 - 75
171394/10/10دانشگاه آزاد - سایپا تهران3 - 075 - 51
181394/10/11شهرداری تبریز - برق شیراز0 - 348 - 75
191394/10/11سایپا تهران - گاز تهران0 - 343 - 75
201394/10/17برق شیراز - ذوب آهن اصفهان0 - 349 - 75
211394/10/17دانشگاه آزاد - گاز تهران2 - 3100 - 103
221394/11/08دانشگاه آزاد - ذوب آهن اصفهان3 - 075 - 57
231394/11/09گاز تهران - برق شیراز3 - 075 - 56
241394/11/08شهرداری تبریز - شهرداری ارومیه0 - 346 - 75
251394/11/10سایپا تهران - برق شیراز1 - 377 - 99
261394/11/15شهرداری تبریز - دانشگاه آزاد0 - 333 - 75
271394/11/15شهرداری ارومیه - برق شیراز1 - 371 - 95
281394/11/17شهرداری تبریز - سایپا تهران0 - 350 - 75
291394/11/17شهرداری ارومیه - ذوب آهن اصفهان0 - 340 - 75
301394/11/21گاز تهران - شهرداری ارومیه3 - 075 - 40
311394/11/23دانشگاه آزاد - برق شیراز3 - 075 - 50
321394/11/23ذوب آهن اصفهان - سایپا تهران3 - 075 - 39
331394/11/23گاز تهران - شهرداری تبریز3 - 075 - 39
341394/11/29شهرداری ارومیه - دانشگاه آزاد0 - 344 - 75
351394/11/29گاز تهران - ذوب آهن اصفهان3 - 199 - 69
361394/12/01شهرداری ارومیه - سایپا تهران1 - 386 - 90
371394/12/05ذوب آهن اصفهان - شهرداری تبریز3 - 075 - 25
381394/12/06سایپا تهران - دانشگاه آزاد0 - 337 - 75
391394/12/06برق شیراز - شهرداری تبریز3 - 075 - 47
401394/12/08گاز تهران - سایپا تهران3 - 075 - 48
411394/12/13ذوب آهن اصفهان - برق شیراز3 - 2108 - 92
421394/12/14گاز تهران - دانشگاه آزاد3 - 075 - 62

رده بندی دوره ای

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1گاز تهران
12012
35
3649.00
2دانشگاه آزاد
9312
29
3193.44
3ذوب آهن اصفهان
9312
25
29132.23
4برق شیراز
6612
19
20201.00
5سایپا تهران
4812
12
13270.48
6شهرداری ارومیه
21012
6
9300.30
7شهرداری تبریز
01212
0
1360.02

اخبار مرتبط