لیگ ملت های والیبال | 1398 – 2019 |

بین المللیمردانبزرگسال2019

برنامه

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 ایران - ایتالیا1398/3/1012:30چین - جیانگمنمرکز ورزشی جیانگمن
2 چین - آلمان1398/3/1016:30چین - جیانگمنمرکز ورزشی جیانگمن
3 صربستان - ژاپن1398/3/1019:30صربستان - نووی سادووج وودینا
4 آمریکا - برزیل1398/3/1020:00لهستان - کاتوویتسهاسپودک هال
5 فرانسه - روسیه1398/3/1022:30صربستان - نووی سادووج وودینا
6 لهستان - استرالیا1398/3/1023:00لهستان - کاتوویتسهاسپودک هال
7 کانادا - بلغارستان1398/3/111:40آرژانتین - مندوزاآکونکاگوئا آرنا
8 آرژانتین - پرتغال1398/3/114:40آرژانتین - مندوزاآکونکاگوئا آرنا
9 ایتالیا - آلمان1398/3/1112:30چین - جیانگمنمرکز ورزشی جیانگمن
10 برزیل - استرالیا1398/3/1116:30لهستان - کاتوویتسهاسپودک هال
11 چین - ایران1398/3/1116:30چین - جیانگمنمرکز ورزشی جیانگمن
12 ژاپن - روسیه1398/3/1118:30صربستان - نووی سادووج وودینا
13 آمریکا - لهستان1398/3/1119:30لهستان - کاتوویتسهاسپودک هال
14 صربستان - فرانسه1398/3/1121:30صربستان - نووی سادووج وودینا
15 کانادا - پرتغال1398/3/121:40آرژانتین - مندوزاآکونکاگوئا آرنا
16 آرژانتین - بلغارستان1398/3/124:40آرژانتین - مندوزاآکونکاگوئا آرنا
17 آلمان - ایران1398/3/1212:30چین - جیانگمنمرکز ورزشی جیانگمن
18 استرالیا - آمریکا1398/3/1216:30لهستان - کاتوویتسهاسپودک هال
19 چین - ایتالیا1398/3/1216:30چین - جیانگمنمرکز ورزشی جیانگمن
20 ژاپن - فرانسه1398/3/1218:30صربستان - نووی سادووج وودینا
21 برزیل - لهستان1398/3/1219:30لهستان - کاتوویتسهاسپودک هال
22 روسیه - صربستان1398/3/1221:30صربستان - نووی سادووج وودینا
23 پرتغال - بلغارستان1398/3/1223:40آرژانتین - مندوزاآکونکاگوئا آرنا
24 آرژانتین - کانادا1398/3/132:40آرژانتین - مندوزاآکونکاگوئا آرنا
25 برزیل - ایران1398/3/1711:10ژاپن - توکیوموساشینو فورست
26 فرانسه - لهستان1398/3/1712:30چین - نینگبوبیلون
27 ژاپن - آرژانتین1398/3/1714:40ژاپن - توکیوموساشینو فورست
28 ایتالیا - آمریکا1398/3/1715:30روسیه - اوفااوفا آرنا
29 چین - بلغارستان1398/3/1716:00چین - نینگبوبیلون
30 روسیه - پرتغال1398/3/1718:30روسیه - اوفااوفا آرنا
31 آلمان - صربستان1398/3/181:30کانادا - اووتاواTD آرنا
32 کانادا - استرالیا1398/3/184:10کانادا - اووتاواTD آرنا
33 آرژانتین - ایران1398/3/1810:40ژاپن - توکیوموساشینو فورست
34 لهستان - بلغارستان1398/3/1812:30چین - نینگبوبیلون
35 ژاپن - برزیل1398/3/1814:10ژاپن - توکیوموساشینو فورست
36 ایتالیا - پرتغال1398/3/1816:00روسیه - اوفااوفا آرنا
37 چین - فرانسه1398/3/1816:00چین - نینگبوبیلون
38 روسیه - آمریکا1398/3/1818:30روسیه - اوفااوفا آرنا
39 صربستان - استرالیا1398/3/1900:40کانادا - اووتاواTD آرنا
40 کانادا - آلمان1398/3/193:40کانادا - اووتاواTD آرنا
41 آرژانتین - برزیل1398/3/1910:40ژاپن - توکیوموساشینو فورست
42 بلغارستان - فرانسه1398/3/1912:30چین - نینگبوبیلون
43 ژاپن - ایران1398/3/1914:10ژاپن - توکیوموساشینو فورست
44 پرتغال - آمریکا1398/3/1915:30روسیه - اوفااوفا آرنا
45 چین - لهستان1398/3/1916:00چین - نینگبوبیلون
46 روسیه - ایتالیا1398/3/1918:30روسیه - اوفااوفا آرنا
47 استرالیا - آلمان1398/3/1921:40کانادا - اووتاواTD آرنا
48 کانادا - صربستان1398/3/2000:40کانادا - اووتاواTD آرنا
49 روسیه - لهستان1398/3/2415:30ایران - ارومیهغدیر
50 ژاپن - ایتالیا1398/3/2418:30بلغارستان - وارناقصر فرهنگی و ورزشی
51 ایران - کانادا1398/3/2418:30ایران - ارومیهغدیر
51 پرتغال - چین1398/3/2500:30پرتغال - گوندومارمولتیوسوس گوندومار
52 آمریکا - آرژانتین1398/3/2419:30فرانسه - کنقصر ویکتوریس
53 برزیل - صربستان1398/3/2421:30پرتغال - گوندومارمولتیوسوس گوندومار
54 بلغارستان - استرالیا1398/3/2422:10بلغارستان - وارناقصر فرهنگی و ورزشی
55 فرانسه - آلمان1398/3/2422:30فرانسه - کنقصر ویکتوریس
57 روسیه - کانادا1398/3/2515:30ایران - ارومیهغدیر
58 استرالیا - ایتالیا1398/3/2518:30بلغارستان - وارناقصر فرهنگی و ورزشی
59 ایران - لهستان1398/3/2518:30ایران - ارومیهغدیر
60 برزیل - چین1398/3/2519:30پرتغال - گوندومارمولتیوسوس گوندومار
61 آمریکا - آلمان1398/3/2519:30فرانسه - کنقصر ویکتوریس
62 بلغارستان - ژاپن1398/3/2522:10بلغارستان - وارناقصر فرهنگی و ورزشی
63 پرتغال - صربستان1398/3/2522:30پرتغال - گوندومارمولتیوسوس گوندومار
64 فرانسه - آرژانتین1398/3/2522:30فرانسه - کنقصر ویکتوریس
65 لهستان - کانادا1398/3/2615:30ایران - ارومیهغدیر
66 آرژانتین - آلمان1398/3/2616:30فرانسه - کنقصر ویکتوریس
67 چین - صربستان1398/3/2618:30پرتغال - گوندومارمولتیوسوس گوندومار
68 ژاپن - استرالیا1398/3/2618:30بلغارستان - وارناقصر فرهنگی و ورزشی
69 ایران - روسیه1398/3/2618:30ایران - ارومیهغدیر
70 فرانسه - آمریکا1398/3/2619:30فرانسه - کنقصر ویکتوریس
71 پرتغال - برزیل1398/3/2621:30پرتغال - گوندومارمولتیوسوس گوندومار
72 ایتالیا - بلغارستان1398/3/2622:10بلغارستان - وارناقصر فرهنگی و ورزشی
73 فرانسه - استرالیا1398/3/3115:30ایران - اردبیلرضازاده
74 ایران - پرتغال1398/3/3118:30ایران - اردبیلرضازاده
75 لهستان - آرژانتین1398/3/3119:30ایتالیا - میلانپالا لیدو
76 ایتالیا - صربستان1398/3/3122:30ایتالیا - میلانپالا لیدو
77 آلمان - روسیه1398/4/11:30برزیل - کویاباتوکانتیس
78 کانادا - چین1398/4/12:30آمریکا - هافمنسیرز آرنا
79 برزیل - بلغارستان1398/4/14:30برزیل - کویاباتوکانتیس
80 آمریکا - ژاپن1398/4/15:30آمریکا - هافمنسیرز آرنا
81 فرانسه - پرتغال1398/4/115:30ایران - اردبیلرضازاده
82 ایران - استرالیا1398/4/118:30ایران - اردبیلرضازاده
83 لهستان - صربستان1398/4/119:30ایتالیا - میلانپالا لیدو
84 ایتالیا - آرژانتین1398/4/122:30ایتالیا - میلانپالا لیدو
85 چین - ژاپن1398/4/123:30آمریکا - هافمنسیرز آرنا
86 بلغارستان - روسیه1398/4/21:30برزیل - کویاباتوکانتیس
87 برزیل - آلمان1398/4/24:30برزیل - کویاباتوکانتیس
88 آمریکا - کانادا1398/4/25:00آمریکا - هافمنسیرز آرنا
89 بلغارستان - استرالیا1398/4/215:30ایران - اردبیلرضازاده
90 ایران - فرانسه1398/4/218:30ایران - اردبیلرضازاده
91 آرژانتین - صربستان1398/4/219:30ایتالیا - میلانپالا لیدو
92 کانادا - ژاپن1398/4/221:30آمریکا - هافمنسیرز آرنا
93 ایتالیا - لهستان1398/4/222:30ایتالیا - میلانپالا لیدو
94 آلمان - بلغارستان1398/4/31:30برزیل - کویاباتوکانتیس
95 آمریکا - چین1398/4/32:00آمریکا - هافمنسیرز آرنا
96 برزیل - روسیه1398/4/34:30برزیل - کویاباتوکانتیس
97 چین - آرژانتین1398/4/711:30استرالیا - بریزبانکویینزلند
98 استرالیا - روسیه1398/4/714:30استرالیا - بریزبانکویینزلند
99 ایران - صربستان1398/4/718:30بلغارستان - لوودیفکولودروما
100 لهستان - ژاپن1398/4/720:00آلمان - لایپزیگلایپزیگ آرنا
101 بلغارستان - آمریکا1398/4/722:10بلغارستان - لوودیفکولودروما
102 آلمان - پرتغال1398/4/723:00آلمان - لایپزیگلایپزیگ آرنا
103 ایتالیا - کانادا1398/4/800:30برزیل - برازیلیانلسون جیمناسیوم
104 برزیل - فرانسه1398/4/83:30برزیل - برازیلیانلسون جیمناسیوم
105 آرژانتین - روسیه1398/4/810:30استرالیا - بریزبانکویینزلند
106 استرالیا - چین1398/4/813:30استرالیا - بریزبانکویینزلند
107 آمریکا - صربستان1398/4/818:30بلغارستان - لوودیفکولودروما
108 آلمان - لهستان1398/4/820:00آلمان - لایپزیگلایپزیگ آرنا
109 بلغارستان - ایران1398/4/822:10بلغارستان - لوودیفکولودروما
110 پرتغال - ژاپن1398/4/823:00آلمان - لایپزیگلایپزیگ آرنا
111 فرانسه - ایتالیا1398/4/900:30برزیل - برازیلیانلسون جیمناسیوم
112 برزیل - کانادا1398/4/93:30برزیل - برازیلیانلسون جیمناسیوم
113 چین - روسیه1398/4/97:30استرالیا - بریزبانکویینزلند
114 استرالیا - آرژانتین1398/4/910:30استرالیا - بریزبانکویینزلند
115 آلمان - ژاپن1398/4/916:30آلمان - لایپزیگلایپزیگ آرنا
116 ایران - آمریکا1398/4/918:30بلغارستان - لوودیفکولودروما
117 لهستان - پرتغال1398/4/919:30آلمان - لایپزیگلایپزیگ آرنا
118 بلغارستان - صربستان1398/4/922:10بلغارستان - لوودیفکولودروما
119 کانادا - فرانسه1398/4/923:30برزیل - برازیلیانلسون جیمناسیوم
120 برزیل - ایتالیا1398/4/102:30برزیل - برازیلیانلسون جیمناسیوم

نتایج

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
11398/3/10ایران - ایتالیا3 - 195 - 94
21398/3/10چین - آلمان2 - 3103 - 103
31398/3/10صربستان - ژاپن1 - 372 - 99
41398/3/10آمریکا - برزیل0 - 367 - 75
51398/3/10فرانسه - روسیه3 - 195 - 88
61398/3/10لهستان - استرالیا3 - 199 - 76
71398/3/11کانادا - بلغارستان1 - 386 - 95
81398/3/11آرژانتین - پرتغال3 - 075 - 59
91398/3/11ایتالیا - آلمان3 - 080 - 72
101398/3/11برزیل - استرالیا3 - 2124 - 111
111398/3/11چین - ایران0 - 361 - 75
121398/3/11ژاپن - روسیه1 - 389 - 98
131398/3/11آمریکا - لهستان2 - 3117 - 117
141398/3/11صربستان - فرانسه1 - 379 - 95
151398/3/12کانادا - پرتغال3 - 075 - 59
161398/3/12آرژانتین - بلغارستان3 - 075 - 60
171398/3/12آلمان - ایران0 - 375 - 84
181398/3/12استرالیا - آمریکا1 - 382 - 96
191398/3/12چین - ایتالیا0 - 358 - 76
201398/3/12ژاپن - فرانسه1 - 383 - 100
211398/3/12برزیل - لهستان3 - 197 - 78
221398/3/12روسیه - صربستان3 - 2108 - 107
231398/3/12پرتغال - بلغارستان3 - 197 - 95
241398/3/13آرژانتین - کانادا1 - 397 - 96
251398/3/17برزیل - ایران3 - 2117 - 107
261398/3/17فرانسه - لهستان3 - 1102 - 95
271398/3/17ژاپن - آرژانتین3 - 083 - 63
281398/3/17ایتالیا - آمریکا3 - 188 - 91
291398/3/17چین - بلغارستان3 - 076 - 61
301398/3/17روسیه - پرتغال3 - 075 - 61
311398/3/18آلمان - صربستان3 - 2108 - 106
321398/3/18کانادا - استرالیا3 - 075 - 58
331398/3/18آرژانتین - ایران1 - 398 - 104
341398/3/18لهستان - بلغارستان3 - 199 - 89
351398/3/18ژاپن - برزیل0 - 362 - 75
361398/3/18ایتالیا - پرتغال3 - 075 - 44
371398/3/18چین - فرانسه0 - 359 - 75
381398/3/18روسیه - آمریکا3 - 075 - 56
391398/3/19صربستان - استرالیا3 - 2101 - 101
401398/3/19کانادا - آلمان3 - 2115 - 107
411398/3/19آرژانتین - برزیل2 - 3108 - 112
421398/3/19بلغارستان - فرانسه3 - 2106 - 105
431398/3/19ژاپن - ایران0 - 362 - 75
441398/3/19پرتغال - آمریکا1 - 384 - 97
451398/3/19چین - لهستان0 - 350 - 75
461398/3/19روسیه - ایتالیا3 - 079 - 60
471398/3/19استرالیا - آلمان3 - 075 - 56
481398/3/20کانادا - صربستان2 - 3104 - 115
491398/3/24روسیه - لهستان3 - 199 - 87
501398/3/24ژاپن - ایتالیا1 - 388 - 102
511398/3/24ایران - کانادا3 - 076 - 55
511398/3/25پرتغال - چین3 - 075 - 62
521398/3/24آمریکا - آرژانتین3 - 196 - 87
531398/3/24برزیل - صربستان2 - 3104 - 99
541398/3/24بلغارستان - استرالیا3 - 2111 - 111
551398/3/24فرانسه - آلمان3 - 199 - 85

رده بندی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1ایران
617
19
2054.00
2فرانسه
617
19
2082.50
3روسیه
617
17
1972.71
4برزیل
617
16
20102.00
5ایتالیا
527
15
1682.00
6کانادا
437
12
15121.25
7لهستان
437
11
15131.15
8آمریکا
347
10
12150.80
9صربستان
347
8
15180.83
10بلغارستان
347
7
11170.64
11آرژانتین
257
7
11150.73
12ژاپن
257
6
9160.56
13پرتغال
257
6
7160.43
14آلمان
257
5
9190.47
15استرالیا
167
6
11180.61
16چین
167
4
5180.27

اخبار مرتبط