لیگ برتر مردان سال ۹۹

داخلیمردانبزرگسال1399

برنامه

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 شهرداری ورامین - شهرداری قزوین 99/6/1916ورامینشهید گل‌عباسی
2 سایپا تهران - هورسان رامسر 99/6/1916تهرانسایپا
3 شهرداری ارومیه - آذرباتری ارومیه 99/6/1916ارومیه غدیر
4 فولاد سپاهان اصفهان - خاتم اردکان 99/6/1916اصفهاننقش جهان
5 شهرداری گنبد - شهداب یزد 99/6/1916گنبدالمپیک
6 فولاد سیرجان - راه‌یاب ملل کردستان99/6/1916سیرجانسردار سلیمانی
7 لبنیات هراز آمل - پیکان تهران 99/6/1917آمل پیامبر اعظم (ص)
8 هورسان رامسر - شهروند اراک99/6/2616رامسرشهید صدر سادات
9 آذرباتری ارومیه - شهرداری ورامین 99/6/2616ارومیه غدیر
10 خاتم اردکان - سایپا تهران 99/6/2616اردکان آیت‌الله خاتمی
11 شهداب یزد - شهرداری ارومیه 99/6/2616یزدامام علی (ع)
12 راه‌یاب ملل کردستان - فولاد سپاهان اصفهان 99/6/2616مریوانزاگرس
13 پیکان تهران - شهرداری گنبد 99/6/2616تهرانخانه والیبال
14 لبنیات هراز آمل - فولاد سیرجان 99/6/2617آمل پیامبر اعظم (ص)
15 شهرداری قزوین - آذرباتری ارومیه 99/6/3016قزوینشهید بابایی
16 شهروند اراک - خاتم اردکان 99/6/3016اراک شهیدان ثامنی
17 شهرداری ورامین - شهداب یزد 99/6/3016ورامینشهید گل‌عباسی
18 سایپا تهران - راه‌یاب ملل کردستان99/6/3016تهرانسایپا
19 شهرداری ارومیه - پیکان تهران 99/6/3016ارومیه غدیر
20 فولاد سپاهان اصفهان - لبنیات هراز آمل 99/6/3016اصفهاننقش جهان
21 فولاد سیرجان - شهرداری گنبد 99/6/3016سیرجانسردار سلیمانی
22 خاتم اردکان - هورسان رامسر 99/7/0216اردکان آیت‌الله خاتمی
23 شهداب یزد - شهرداری قزوین 99/7/0216یزدامام علی (ع)
24 راه‌یاب ملل کردستان - شهروند اراک99/7/0216مریوانزاگرس
25 پیکان تهران - شهرداری ورامین 99/7/0216تهرانایران خودرو
26 لبنیات هراز آمل - سایپا تهران 99/7/0217آمل پیامبر اعظم (ص)
27 شهرداری ارومیه - فولاد سیرجان 99/7/0216ارومیه غدیر
28 شهرداری گنبد - فولاد سپاهان اصفهان 99/7/0216گنبدالمپیک
29 آذرباتری ارومیه - شهداب یزد 99/7/0916ارومیه غدیر
30 هورسان رامسر - راه‌یاب ملل کردستان99/7/0916رامسرشهید صدر سادات
31 شهرداری قزوین - پیکان تهران 99/7/0916قزوینشهید بابایی
32 شهروند اراک - لبنیات هراز آمل 99/7/0916اراک شهیدان ثامنی
33 فولاد سیرجان - شهرداری ورامین 99/7/0916سیرجانسردار سلیمانی
34 سایپا تهران - شهرداری گنبد 99/7/0916تهرانسایپا
35 فولاد سپاهان اصفهان - شهرداری ارومیه 99/7/0916اصفهاننقش جهان
36 راه‌یاب ملل کردستان - خاتم اردکان 99/7/1316مریوانزاگرس
37 پیکان تهران - آذرباتری ارومیه 99/7/1316تهرانایران خودرو
38 لبنیات هراز آمل - هورسان رامسر 99/7/1317آمل پیامبر اعظم (ص)
39 فولاد سیرجان - شهرداری قزوین 99/7/1316سیرجانسردار سلیمانی
40 شهرداری گنبد - شهروند اراک99/7/1316گنبدالمپیک
41 شهرداری ورامین - فولاد سپاهان اصفهان 99/7/1316ورامینشهید گل‌عباسی
42 شهرداری ارومیه - سایپا تهران 99/7/1316ارومیه غدیر
43 شهداب یزد - پیکان تهران 99/7/1616یزدامام علی (ع)
44 خاتم اردکان - لبنیات هراز آمل 99/7/1616اردکان آیت‌الله خاتمی
45 آذرباتری ارومیه - فولاد سیرجان 99/7/1616ارومیه غدیر
46 هورسان رامسر - شهرداری گنبد 99/7/1616رامسرشهید صدر سادات
47 شهرداری قزوین - فولاد سپاهان اصفهان 99/7/1616قزوینشهید بابایی
48 شهروند اراک - شهرداری ارومیه 99/7/1616اراک شهیدان ثامنی
49 سایپا تهران - شهرداری ورامین 99/7/1616تهرانسایپا
50 لبنیات هراز آمل - راه‌یاب ملل کردستان99/7/2017آمل پیامبر اعظم (ص)
51 فولاد سیرجان - شهداب یزد 99/7/2016سیرجانسردار سلیمانی
52 شهرداری گنبد - خاتم اردکان 99/7/2016گنبدالمپیک
53 فولاد سپاهان اصفهان - آذرباتری ارومیه 99/7/2016اصفهاننقش جهان
54 شهرداری ارومیه - هورسان رامسر 99/7/2016ارومیه غدیر
55 سایپا تهران - شهرداری قزوین 99/7/2016تهرانسایپا
56 شهرداری ورامین - شهروند اراک99/7/2016ورامینشهید گل‌عباسی
57 پیکان تهران - فولاد سیرجان 99/7/2316تهرانایران خودرو
58 راه‌یاب ملل کردستان - شهرداری گنبد 99/7/2316مریوانزاگرس
59 شهداب یزد - فولاد سپاهان اصفهان 99/7/2316یزدامام علی (ع)
60 خاتم اردکان - شهرداری ارومیه 99/7/2316اردکان آیت‌الله خاتمی
61 آذرباتری ارومیه - سایپا تهران 99/7/2316ارومیه غدیر
62 هورسان رامسر - شهرداری ورامین 99/7/2316رامسرشهید صدر سادات
63 شهرداری قزوین - شهروند اراک99/7/2316قزوینشهید بابایی
64 شهرداری گنبد - لبنیات هراز آمل 99/7/2716گنبدالمپیک
65 فولاد سپاهان اصفهان - پیکان تهران 99/7/2716اصفهاننقش جهان
66 شهرداری ارومیه - راه‌یاب ملل کردستان99/7/2716ارومیه غدیر
67 سایپا تهران - شهداب یزد 99/7/2716تهرانسایپا
68 خاتم اردکان - شهرداری ورامین 99/7/2716اردکان آیت‌الله خاتمی
69 شهروند اراک - آذرباتری ارومیه 99/7/2716اراک شهیدان ثامنی
70 هورسان رامسر - شهرداری قزوین 99/7/2716رامسرشهید صدر سادات
71 فولاد سیرجان - فولاد سپاهان اصفهان 99/7/3016سیرجانسردار سلیمانی
72 لبنیات هراز آمل - شهرداری ارومیه 99/7/3017آمل پیامبر اعظم (ص)
73 پیکان تهران - سایپا تهران 99/7/3016تهرانایران خودرو
74 شهرداری ورامین - راه‌یاب ملل کردستان99/7/3016ورامینشهید گل‌عباسی
75 شهداب یزد - شهروند اراک99/7/3016یزدامام علی (ع)
76 شهرداری قزوین - خاتم اردکان 99/7/3016قزوینشهید بابایی
77 آذرباتری ارومیه - هورسان رامسر 99/7/3016ارومیه غدیر
78 شهرداری ارومیه - شهرداری گنبد 99/8/0716ارومیه غدیر
79 سایپا تهران - فولاد سیرجان 99/8/0716تهرانسایپا
80 شهرداری ورامین - لبنیات هراز آمل 99/8/0716ورامینشهید گل‌عباسی
81 شهروند اراک - پیکان تهران 99/8/0716اراک شهیدان ثامنی
82 راه‌یاب ملل کردستان - شهرداری قزوین 99/8/0716مریوانزاگرس
83 هورسان رامسر - شهداب یزد 99/8/0716رامسرشهید صدر سادات
84 خاتم اردکان - آذرباتری ارومیه 99/8/0716اردکان آیت‌الله خاتمی
85 فولاد سپاهان اصفهان - سایپا تهران 99/8/1116اصفهاننقش جهان
86 شهرداری گنبد - شهرداری ورامین 99/8/1116گنبدالمپیک
87 فولاد سیرجان - شهروند اراک99/8/1116سیرجانسردار سلیمانی
88 لبنیات هراز آمل - شهرداری قزوین 99/8/1117آمل پیامبر اعظم (ص)
89 پیکان تهران - هورسان رامسر 99/8/1116تهرانایران خودرو
90 آذرباتری ارومیه - راه‌یاب ملل کردستان99/8/1116ارومیه غدیر
91 شهداب یزد - خاتم اردکان 99/8/1116یزدامام علی (ع)
92 شهرداری ارومیه - شهرداری ورامین 99/8/1416ارومیه غدیر
93 شهروند اراک - فولاد سپاهان اصفهان 99/8/1416اراک شهیدان ثامنی
94 شهرداری قزوین - شهرداری گنبد 99/8/1416قزوینشهید بابایی
95 هورسان رامسر - فولاد سیرجان 99/8/1416رامسرشهید صدر سادات
96 لبنیات هراز آمل - آذرباتری ارومیه 99/8/1417آمل پیامبر اعظم (ص)
97 پیکان تهران - خاتم اردکان 99/8/1416تهرانایران خودرو
98 راه‌یاب ملل کردستان - شهداب یزد 99/8/1416مریوانزاگرس
99 سایپا تهران - شهروند اراک99/8/1816تهرانسایپا
100 شهرداری قزوین - شهرداری ارومیه 99/8/1816قزوینشهید بابایی
101 هورسان رامسر - فولاد سپاهان اصفهان 99/8/1816رامسرشهید صدر سادات
102 آذرباتری ارومیه - شهرداری گنبد 99/8/1816ارومیه غدیر
103 خاتم اردکان - فولاد سیرجان 99/8/1816اردکان آیت‌الله خاتمی
104 شهداب یزد - لبنیات هراز آمل 99/8/1816یزدامام علی (ع)
105 راه‌یاب ملل کردستان - پیکان تهران 99/8/1816مریوانزاگرس

نتایج

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
199/6/19شهرداری ورامین - شهرداری قزوین 3 - 190 - 85
299/6/19سایپا تهران - هورسان رامسر 3 - 079 - 69
399/6/19شهرداری ارومیه - آذرباتری ارومیه 3 - 075 - 56
499/6/19فولاد سپاهان اصفهان - خاتم اردکان 3 - 198 - 79
599/6/19شهرداری گنبد - شهداب یزد 1 - 391 - 97
699/6/19فولاد سیرجان - راه‌یاب ملل کردستان3 - 075 - 57
799/6/19لبنیات هراز آمل - پیکان تهران 3 - 075 - 57
899/6/26هورسان رامسر - شهروند اراک3 - 075 - 0
999/6/26آذرباتری ارومیه - شهرداری ورامین 1 - 389 - 98
1099/6/26خاتم اردکان - سایپا تهران 0 - 362 - 77
1199/6/26شهداب یزد - شهرداری ارومیه 1 - 391 - 94
1299/6/26راه‌یاب ملل کردستان - فولاد سپاهان اصفهان 0 - 358 - 75
1399/6/26پیکان تهران - شهرداری گنبد 3 - 2103 - 106
1499/6/26لبنیات هراز آمل - فولاد سیرجان 1 - 385 - 96
1599/6/30شهرداری قزوین - آذرباتری ارومیه 3 - 075 - 61
1699/6/30شهروند اراک - خاتم اردکان 0 - 360 - 75
1799/6/30شهرداری ورامین - شهداب یزد 2 - 3106 - 108
1899/6/30سایپا تهران - راه‌یاب ملل کردستان3 - 075 - 57
1999/6/30شهرداری ارومیه - پیکان تهران 3 - 194 - 88
2099/6/30فولاد سپاهان اصفهان - لبنیات هراز آمل 3 - 2107 - 110
2199/6/30فولاد سیرجان - شهرداری گنبد 3 - 081 - 75
2299/7/02خاتم اردکان - هورسان رامسر 3 - 075 - 62
2399/7/02شهداب یزد - شهرداری قزوین 3 - 075 - 64
2499/7/02راه‌یاب ملل کردستان - شهروند اراک3 - 1103 - 91
2599/7/02پیکان تهران - شهرداری ورامین 1 - 393 - 97
2699/7/02لبنیات هراز آمل - سایپا تهران 3 - 2109 - 105
2799/7/02شهرداری ارومیه - فولاد سیرجان 0 - 369 - 75
2899/7/02شهرداری گنبد - فولاد سپاهان اصفهان 3 - 2100 - 97
2999/7/09آذرباتری ارومیه - شهداب یزد 0 - 358 - 75
3099/7/09هورسان رامسر - راه‌یاب ملل کردستان3 - 1103 - 97
3199/7/09شهرداری قزوین - پیکان تهران 3 - 075 - 60
3299/7/09شهروند اراک - لبنیات هراز آمل 0 - 357 - 75
3399/7/09فولاد سیرجان - شهرداری ورامین 2 - 3103 - 111
3499/7/09سایپا تهران - شهرداری گنبد 3 - 086 - 79
3599/7/09فولاد سپاهان اصفهان - شهرداری ارومیه 3 - 1103 - 83

رده بندی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1سایپا تهران
415
13
1434.66
2فولاد سیرجان
415
13
1443.50
3فولاد سپاهان اصفهان
415
12
1472.00
4شهرداری ورامین
415
12
1481.75
5شهداب یزد
415
11
1362.16
6لبنیات هراز آمل
325
9
1281.50
7شهرداری ارومیه
325
9
1081.25
8شهرداری قزوین
224
6
761.16
9خاتم اردکان
224
6
761.16
10هورسان رامسر
224
6
670.85
11شهرداری گنبد
145
3
6140.42
12راه‌یاب ملل کردستان
145
3
4130.30
13پیکان تهران
145
2
5140.35
14آذرباتری ارومیه
044
0
1120.08
15شهروند اراک
044
0
1120.08

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1شهرداری ورامین
2شهروند اراک
3سایپا تهران
4هورسان رامسر
5شهرداری ارومیه
6آذرباتری ارومیه
7فولاد سپاهان اصفهان
8خاتم اردکان
9شهرداری گنبد
10شهداب یزد
11فولاد سیرجان
12راه‌یاب ملل کردستان
13لبنیات هراز آمل
14پیکان تهران
15شهرداری قزوین

اخبار مرتبط