لیگ برتر مردان سال ۹۹

داخلیمردانبزرگسال1399

برنامه

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 شهرداری ورامین - شهرداری قزوین 99/6/1916ورامینشهید گل‌عباسی
2 سایپا تهران - هورسان رامسر 99/6/1916تهرانسایپا
3 شهرداری ارومیه - آذرباتری ارومیه 99/6/1916ارومیه غدیر
4 فولاد مبارکه سپاهان - خاتم اردکان 99/6/1916اصفهاننقش جهان
5 شهرداری گنبد - شهداب یزد 99/6/1916گنبدالمپیک
6 فولاد سیرجان - راه‌یاب ملل کردستان99/6/1916سیرجانسردار سلیمانی
7 لبنیات هراز آمل - پیکان تهران 99/6/1917آمل پیامبر اعظم (ص)
8 آذرباتری ارومیه - شهرداری ورامین 99/6/2616ارومیه غدیر
9 خاتم اردکان - سایپا تهران 99/6/2616اردکان آیت‌الله خاتمی
10 شهداب یزد - شهرداری ارومیه 99/6/2616یزدامام علی (ع)
11 راه‌یاب ملل کردستان - فولاد مبارکه سپاهان 99/6/2616مریوانزاگرس
12 پیکان تهران - شهرداری گنبد 99/6/2616تهرانخانه والیبال
13 لبنیات هراز آمل - فولاد سیرجان 99/6/2617آمل پیامبر اعظم (ص)
14 شهرداری قزوین - آذرباتری ارومیه 99/6/3016قزوینشهید بابایی
15 شهرداری ورامین - شهداب یزد 99/6/3016ورامینشهید گل‌عباسی
16 سایپا تهران - راه‌یاب ملل کردستان99/6/3016تهرانسایپا
17 شهرداری ارومیه - پیکان تهران 99/6/3016ارومیه غدیر
18 فولاد مبارکه سپاهان - لبنیات هراز آمل 99/6/3016اصفهاننقش جهان
19 فولاد سیرجان - شهرداری گنبد 99/6/3016سیرجانسردار سلیمانی
20 خاتم اردکان - هورسان رامسر 99/7/0216اردکان آیت‌الله خاتمی
21 شهداب یزد - شهرداری قزوین 99/7/0216یزدامام علی (ع)
22 پیکان تهران - شهرداری ورامین 99/7/0216تهرانایران خودرو
23 لبنیات هراز آمل - سایپا تهران 99/7/0217آمل پیامبر اعظم (ص)
24 شهرداری ارومیه - فولاد سیرجان 99/7/0216ارومیه غدیر
25 شهرداری گنبد - فولاد مبارکه سپاهان 99/7/0216گنبدالمپیک
26 آذرباتری ارومیه - شهداب یزد 99/7/0916ارومیه غدیر
27 هورسان رامسر - راه‌یاب ملل کردستان99/7/0916رامسرشهید صدر سادات
28 شهرداری قزوین - پیکان تهران 99/7/0916قزوینشهید بابایی
29 فولاد سیرجان - شهرداری ورامین 99/7/0916سیرجانسردار سلیمانی
30 سایپا تهران - شهرداری گنبد 99/7/0916تهرانسایپا
31 فولاد مبارکه سپاهان - شهرداری ارومیه 99/7/0916اصفهاننقش جهان
32 راه‌یاب ملل کردستان - خاتم اردکان 99/7/1316مریوانزاگرس
33 پیکان تهران - آذرباتری ارومیه 99/7/1316تهرانایران خودرو
34 لبنیات هراز آمل - هورسان رامسر 99/7/1316آمل پیامبر اعظم (ص)
35 فولاد سیرجان - شهرداری قزوین 99/7/1316سیرجانسردار سلیمانی
36 شهرداری ورامین - فولاد مبارکه سپاهان 99/7/1316ورامینشهید گل‌عباسی
37 شهرداری ارومیه - سایپا تهران 99/7/1316ارومیه غدیر
38 شهداب یزد - پیکان تهران 99/7/1616یزدامام علی (ع)
39 خاتم اردکان - لبنیات هراز آمل 99/7/1616اردکان آیت‌الله خاتمی
40 آذرباتری ارومیه - فولاد سیرجان 99/7/1616ارومیه غدیر
41 هورسان رامسر - شهرداری گنبد 99/7/1616رامسرشهید صدر سادات
42 شهرداری قزوین - فولاد مبارکه سپاهان 99/7/1616قزوینشهید بابایی
43 سایپا تهران - شهرداری ورامین 99/7/1616تهرانسایپا
44 لبنیات هراز آمل - راه‌یاب ملل کردستان99/8/1811تهرانخانه والیبال
45 فولاد سیرجان - شهداب یزد 99/8/1811تهرانفدراسیون والیبال
46 شهرداری گنبد - خاتم اردکان 99/8/1814تهرانخانه والیبال
47 فولاد مبارکه سپاهان - آذرباتری ارومیه 99/8/1814تهرانفدراسیون والیبال
48 شهرداری ارومیه - هورسان رامسر 99/8/1817تهرانخانه والیبال
49 سایپا تهران - شهرداری قزوین 99/8/1817تهرانفدراسیون والیبال
50 پیکان تهران - فولاد سیرجان 99/8/2011تهرانخانه والیبال
51 راه‌یاب ملل کردستان - شهرداری گنبد 99/8/2011تهرانفدراسیون والیبال
52 شهداب یزد - فولاد مبارکه سپاهان 99/8/2014تهرانخانه والیبال
53 خاتم اردکان - شهرداری ارومیه 99/8/2014تهرانفدراسیون والیبال
54 آذرباتری ارومیه - سایپا تهران 99/8/2017تهرانخانه والیبال
55 هورسان رامسر - شهرداری ورامین 99/8/2017تهرانفدراسیون والیبال
56 شهرداری گنبد - لبنیات هراز آمل 99/8/2211تهرانخانه والیبال
57 فولاد مبارکه سپاهان - پیکان تهران 99/8/2211تهرانفدراسیون والیبال
58 شهرداری ارومیه - راه‌یاب ملل کردستان99/8/2214تهرانخانه والیبال
59 سایپا تهران - شهداب یزد 99/8/2214تهرانفدراسیون والیبال
60 خاتم اردکان - شهرداری ورامین 99/8/2217تهرانفدراسیون والیبال
61 هورسان رامسر - شهرداری قزوین 99/8/2217تهرانخانه والیبال
62 فولاد سیرجان - فولاد مبارکه سپاهان 99/9/517تهرانفدراسیون والیبال
63 لبنیات هراز آمل - شهرداری ارومیه 99/9/514تهرانفدراسیون والیبال
64 پیکان تهران - سایپا تهران 99/9/514تهرانخانه والیبال
65 شهرداری ورامین - راه‌یاب ملل کردستان99/9/517تهرانخانه والیبال
66 شهرداری قزوین - خاتم اردکان 99/9/511تهرانخانه والیبال
67 آذرباتری ارومیه - هورسان رامسر 99/9/511تهرانفدراسیون والیبال
68 شهرداری ارومیه - شهرداری گنبد 99/9/717تهرانفدراسیون والیبال
69 سایپا تهران - فولاد سیرجان 99/9/714تهرانفدراسیون والیبال
70 شهرداری ورامین - لبنیات هراز آمل 99/9/717تهرانخانه والیبال
71 راه‌یاب ملل کردستان - شهرداری قزوین 99/9/711تهرانخانه والیبال
72 هورسان رامسر - شهداب یزد 99/9/714تهرانخانه والیبال
73 خاتم اردکان - آذرباتری ارومیه 99/9/711تهرانفدراسیون والیبال
74 فولاد مبارکه سپاهان - سایپا تهران 99/9/917تهرانخانه والیبال
75 شهرداری گنبد - شهرداری ورامین 99/9/914تهرانفدراسیون والیبال
76 لبنیات هراز آمل - شهرداری قزوین 99/9/917تهرانفدراسیون والیبال
77 پیکان تهران - هورسان رامسر 99/9/911تهرانفدراسیون والیبال
78 آذرباتری ارومیه - راه‌یاب ملل کردستان99/9/914تهرانخانه والیبال
79 شهداب یزد - خاتم اردکان 99/9/911تهرانخانه والیبال

نتایج

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
199/6/19شهرداری ورامین - شهرداری قزوین 3 - 190 - 85
299/6/19سایپا تهران - هورسان رامسر 3 - 079 - 69
399/6/19شهرداری ارومیه - آذرباتری ارومیه 3 - 075 - 56
499/6/19فولاد مبارکه سپاهان - خاتم اردکان 3 - 198 - 79
599/6/19شهرداری گنبد - شهداب یزد 1 - 391 - 97
699/6/19فولاد سیرجان - راه‌یاب ملل کردستان3 - 075 - 57
799/6/19لبنیات هراز آمل - پیکان تهران 3 - 075 - 57
899/6/26آذرباتری ارومیه - شهرداری ورامین 1 - 389 - 98
999/6/26خاتم اردکان - سایپا تهران 0 - 362 - 77
1099/6/26شهداب یزد - شهرداری ارومیه 1 - 391 - 94
1199/6/26راه‌یاب ملل کردستان - فولاد مبارکه سپاهان 0 - 358 - 75
1299/6/26پیکان تهران - شهرداری گنبد 3 - 2103 - 106
1399/6/26لبنیات هراز آمل - فولاد سیرجان 1 - 385 - 96
1499/6/30شهرداری قزوین - آذرباتری ارومیه 3 - 075 - 61
1599/6/30شهرداری ورامین - شهداب یزد 2 - 3106 - 108
1699/6/30سایپا تهران - راه‌یاب ملل کردستان3 - 075 - 57
1799/6/30شهرداری ارومیه - پیکان تهران 3 - 194 - 88
1899/6/30فولاد مبارکه سپاهان - لبنیات هراز آمل 3 - 2107 - 110
1999/6/30فولاد سیرجان - شهرداری گنبد 3 - 081 - 75
2099/7/02خاتم اردکان - هورسان رامسر 3 - 075 - 62
2199/7/02شهداب یزد - شهرداری قزوین 3 - 075 - 64
2299/7/02پیکان تهران - شهرداری ورامین 1 - 393 - 97
2399/7/02لبنیات هراز آمل - سایپا تهران 3 - 2109 - 105
2499/7/02شهرداری ارومیه - فولاد سیرجان 0 - 369 - 75
2599/7/02شهرداری گنبد - فولاد مبارکه سپاهان 3 - 2100 - 97
2699/7/09آذرباتری ارومیه - شهداب یزد 0 - 358 - 75
2799/7/09هورسان رامسر - راه‌یاب ملل کردستان3 - 1103 - 97
2899/7/09شهرداری قزوین - پیکان تهران 3 - 075 - 60
2999/7/09فولاد سیرجان - شهرداری ورامین 2 - 3103 - 111
3099/7/09سایپا تهران - شهرداری گنبد 3 - 086 - 79
3199/7/09فولاد مبارکه سپاهان - شهرداری ارومیه 3 - 1103 - 83
3299/7/13راه‌یاب ملل کردستان - خاتم اردکان 0 - 355 - 75
3399/7/13پیکان تهران - آذرباتری ارومیه 3 - 198 - 87
3499/7/13لبنیات هراز آمل - هورسان رامسر 3 - 077 - 62
3599/7/13فولاد سیرجان - شهرداری قزوین 3 - 196 - 91
3699/7/13شهرداری ورامین - فولاد مبارکه سپاهان 2 - 394 - 103
3799/7/13شهرداری ارومیه - سایپا تهران 3 - 198 - 81
3899/7/16شهداب یزد - پیکان تهران 3 - 198 - 81
3999/7/16خاتم اردکان - لبنیات هراز آمل 2 - 3104 - 99
4099/7/16آذرباتری ارومیه - فولاد سیرجان 0 - 362 - 75
4199/7/16هورسان رامسر - شهرداری گنبد 3 - 198 - 90
4299/7/16شهرداری قزوین - فولاد مبارکه سپاهان 0 - 359 - 75
4499/8/18لبنیات هراز آمل - راه‌یاب ملل کردستان3 - 076 - 57
4599/8/18فولاد سیرجان - شهداب یزد 3 - 198 - 94
4699/8/18شهرداری گنبد - خاتم اردکان 3 - 075 - 58
4799/8/18فولاد مبارکه سپاهان - آذرباتری ارومیه 3 - 077 - 61
4899/8/18شهرداری ارومیه - هورسان رامسر 3 - 075 - 62
4999/8/18سایپا تهران - شهرداری قزوین 3 - 078 - 62
5099/8/20پیکان تهران - فولاد سیرجان 0 - 356 - 75
5199/8/20راه‌یاب ملل کردستان - شهرداری گنبد 0 - 359 - 75
5299/8/20شهداب یزد - فولاد مبارکه سپاهان 1 - 397 - 96
5399/8/20خاتم اردکان - شهرداری ارومیه 2 - 398 - 112
5499/8/20آذرباتری ارومیه - سایپا تهران 1 - 375 - 98
5599/8/20هورسان رامسر - شهرداری ورامین 2 - 3101 - 110
5699/8/22شهرداری گنبد - لبنیات هراز آمل 0 - 355 - 75
5799/8/22فولاد مبارکه سپاهان - پیکان تهران 3 - 076 - 62
5899/8/22شهرداری ارومیه - راه‌یاب ملل کردستان3 - 198 - 86
5999/8/22سایپا تهران - شهداب یزد 1 - 394 - 99
6099/8/22خاتم اردکان - شهرداری ورامین 1 - 390 - 95
6199/8/22هورسان رامسر - شهرداری قزوین 3 - 192 - 83
6299/9/5فولاد سیرجان - فولاد مبارکه سپاهان 3 - 080 - 74
6399/9/5لبنیات هراز آمل - شهرداری ارومیه 0 - 352 - 75
6499/9/5پیکان تهران - سایپا تهران 0 - 361 - 75
6599/9/5شهرداری ورامین - راه‌یاب ملل کردستان0 - 370 - 77
6699/9/5شهرداری قزوین - خاتم اردکان 1 - 385 - 95
6799/9/5آذرباتری ارومیه - هورسان رامسر 2 - 3106 - 108
6899/9/7شهرداری ارومیه - شهرداری گنبد 3 - 075 - 52
6999/9/7سایپا تهران - فولاد سیرجان 3 - 193 - 87
7099/9/7شهرداری ورامین - لبنیات هراز آمل 0 - 364 - 75
7199/9/7راه‌یاب ملل کردستان - شهرداری قزوین 2 - 398 - 110
7299/9/7هورسان رامسر - شهداب یزد 0 - 355 - 75
7399/9/7خاتم اردکان - آذرباتری ارومیه 1 - 385 - 101
7499/9/9فولاد مبارکه سپاهان - سایپا تهران 3 - 197 - 87
7599/9/9شهرداری گنبد - شهرداری ورامین 0 - 364 - 76
7699/9/9لبنیات هراز آمل - شهرداری قزوین 3 - 075 - 50
7799/9/9پیکان تهران - هورسان رامسر 1 - 388 - 98
7899/9/9آذرباتری ارومیه - راه‌یاب ملل کردستان1 - 397 - 100
7999/9/9شهداب یزد - خاتم اردکان 3 - 192 - 81

رده بندی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1فولاد مبارکه سپاهان
10212
29
32142.28
2فولاد سیرجان
9211
28
3093.33
3شهرداری ارومیه
9211
26
28122.33
4سایپا تهران
8412
25
29142.07
5لبنیات هراز آمل
8311
23
27132.07
6شهداب یزد
8311
23
27151.80
7شهرداری ورامین
7411
21
25201.25
8هورسان رامسر
5611
15
17240.70
9خاتم اردکان
3811
11
17250.68
10شهرداری گنبد
3811
9
13260.50
11شهرداری قزوین
3811
8
13260.50
12راه‌یاب ملل کردستان
2911
7
10280.35
13پیکان تهران
2911
5
10300.33
14آذرباتری ارومیه
11011
4
9310.29

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1شهرداری ورامین فیروز (مجید) تابش‌نژاد
2سایپا تهران مصطفی کارخانه
3هورسان رامسر عارف باقرزاده
4شهرداری ارومیه پیمان اکبری
5آذرباتری ارومیه ساسان خداپرست
6فولاد مبارکه سپاهان رحمان محمدی‌راد
7خاتم اردکان فرهاد نفرزاده
8شهرداری گنبد عظیم جزیده
9شهداب یزد محمد عمده‌غیاثی
10فولاد سیرجان محمدرضا تندروان
11راه‌یاب ملل کردستانآرش صادقیانی
12لبنیات هراز آمل بهروز عطایی
13پیکان تهران محمد ترکاشوند
14شهرداری قزوین مسعود آرمات

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط