بیستمین لیگ برتر بانوان

داخلیزنانبزرگسال

برنامه گروه الف

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 شهرداری قزوین - اکسون 99/08/2914تهران سالن فدراسیون
2 سایپا تهران - سروقامتان بابل 99/08/2917تهران سالن فدراسیون
3 شهرداری قزوین - سروقامتان بابل 99/09/0114تهران سالن فدراسیون
4 سایپا تهران - اکسون 99/09/0117تهران سالن فدراسیون
5 سایپا تهران - شهرداری قزوین 99/09/0314تهران سالن فدراسیون
6 سروقامتان بابل - اکسون 99/09/0317تهران سالن فدراسیون
13 سایپا تهران - سروقامتان بابل 99/09/2014قزوین شهید بابائی
14 شهرداری قزوین - اکسون 99/09/2017قزوین شهید بابائی
15 سایپا تهران - اکسون 99/09/2214قزوین شهید بابائی
16 شهرداری قزوین - سروقامتان بابل 99/09/2217قزوین شهید بابائی
17 سروقامتان بابل - اکسون 99/09/2414قزوین شهید بابائی
18 سایپا تهران - شهرداری قزوین 99/09/2417قزوین شهید بابائی
25 شهرداری قزوین - اکسون 99/10/1114بابلبهار
26 سایپا تهران - سروقامتان بابل 99/10/1117بابلبهار
27 سایپا تهران - اکسون 99/10/1314بابلبهار
28 شهرداری قزوین - سروقامتان بابل 99/10/1317بابلبهار
29 سایپا تهران - شهرداری قزوین 99/10/1514بابلبهار
30 سروقامتان بابل - اکسون 99/10/1517بابلبهار

نتایج گروه الف

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
199/08/29شهرداری قزوین - اکسون 3 - 075 - 52
299/08/29سایپا تهران - سروقامتان بابل 3 - 197 - 63
399/09/01شهرداری قزوین - سروقامتان بابل 3 - 075 - 47
499/09/01سایپا تهران - اکسون 3 - 075 - 34
599/09/03سایپا تهران - شهرداری قزوین 3 - 075 - 44
699/09/03سروقامتان بابل - اکسون 1 - 386 - 101

رده بندی گروه الف

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1سایپا تهران
303
9
919.00
2شهرداری قزوین
213
6
632.00
3اکسون
123
3
370.42
4سروقامتان بابل
033
0
290.22

برنامه گروه ب

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
7 پیکان تهران - ستارگان فارس99/09/0614اصفهان ملت
8 ذوب‌آهن اصفهان - خجسته اسلامشهر99/09/0617اصفهان ملت
9 خجسته اسلامشهر - پیکان تهران 99/09/0814اصفهان ملت
10 ذوب‌آهن اصفهان - ستارگان فارس99/09/0817اصفهان ملت
11 ستارگان فارس - خجسته اسلامشهر99/09/1014اصفهان ملت
12 ذوب‌آهن اصفهان - پیکان تهران 99/09/1017اصفهان ملت
19 ذوب‌آهن اصفهان - خجسته اسلامشهر99/09/2714تهران سالن فدراسیون
20 پیکان تهران - ستارگان فارس99/09/2717تهران سالن فدراسیون
21 ذوب‌آهن اصفهان - ستارگان فارس99/09/2914تهران سالن فدراسیون
22 خجسته اسلامشهر - پیکان تهران 99/09/2917تهران سالن فدراسیون
23 ستارگان فارس - خجسته اسلامشهر99/10/0114تهران سالن فدراسیون
24 ذوب‌آهن اصفهان - پیکان تهران 99/10/0117تهران سالن فدراسیون
31 پیکان تهران - ستارگان فارس99/10/1814شیرازپهلوانان نصیری
32 ذوب‌آهن اصفهان - خجسته اسلامشهر99/10/1817شیرازپهلوانان نصیری
33 ذوب‌آهن اصفهان - ستارگان فارس99/10/2014شیرازپهلوانان نصیری
34 خجسته اسلامشهر - پیکان تهران 99/10/2017شیرازپهلوانان نصیری
35 ذوب‌آهن اصفهان - پیکان تهران 99/10/2214شیرازپهلوانان نصیری
36 ستارگان فارس - خجسته اسلامشهر99/10/2217شیرازپهلوانان نصیری

نتایج گروه ب

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
799/09/06پیکان تهران - ستارگان فارس3 - 075 - 36
899/09/06ذوب‌آهن اصفهان - خجسته اسلامشهر3 - 075 - 37
999/09/08خجسته اسلامشهر - پیکان تهران 0 - 357 - 76
1099/09/08ذوب‌آهن اصفهان - ستارگان فارس3 - 075 - 31
1199/09/10ستارگان فارس - خجسته اسلامشهر0 - 358 - 75
1299/09/10ذوب‌آهن اصفهان - پیکان تهران 1 - 387 - 96

رده بندی گروه ب

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1پیکان تهران
303
9
919.00
2ذوب‌آهن اصفهان
213
6
732.33
3خجسته اسلامشهر
123
3
360.50
4ستارگان فارس
033
0
090.00

معرفی تیم ها و بازیکنان

ردیفنام تیممربی
1شهرداری قزوین اکرم قهرمانی
2اکسون اورانوس احمدی
3سایپا تهران مریم السادات هاشمی
4سروقامتان بابل نادره رمضانی
5پیکان تهران
6ستارگان فارسمرضیه هلاکوئی
7ذوب‌آهن اصفهان فریبا صادقی
8خجسته اسلامشهراعظم عیدی

اخبار مرتبط

ویدئوهای مرتبط