لیگ برتر ایران | 1398 | مردان

داخلیمردانبزرگسالایران1398

برنامه

شماره نام تیم تاریخ ساعت شهر استادیوم
1 شهرداری ورامین - پیام خراسان98/8/817:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
2 سایپا تهران - راه یاب ملل مریوان98/8/817:00تهرانخانه والیبال تهران
3 شهروند اراک - پیکان تهران98/8/817:00اراکامام خمینی اراک
4 شهرداری گنبد - شهرداری ارومیه98/8/817:00گنبدالمپیک گنبد
5 فولاد سپاهان اصفهان - فولاد سیرجان ایرانیان98/8/817:00اصفهانشهدای مخابرات اصفهان
6 کاله مازندران - شهداب یزد98/8/817:00آملپیامبر اعظم آمل
7 فولاد سپاهان اصفهان - کاله مازندران98/8/1217:00اصفهانشهدای مخابرات اصفهان
8 راه یاب ملل مریوان - خاتم اردکان98/8/1217:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
9 پیکان تهران - شهرداری ورامین98/8/1217:00تهرانخانه والیبال تهران
10 شهرداری ارومیه - سایپا تهران98/8/1217:00ارومیهغدیر ارومیه
11 فولاد سیرجان ایرانیان - شهروند اراک98/8/1217:00سیرجانگل گهر سیرجان
12 شهداب یزد - شهرداری گنبد98/8/1217:00یزدشاهدیه یزد
13 پیام خراسان - پیکان تهران98/8/1617:00مشهدمهران مشهد
14 خاتم اردکان - شهرداری ارومیه98/8/1617:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
15 شهرداری ورامین - فولاد سیرجان ایرانیان98/8/1617:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
16 سایپا تهران - شهداب یزد98/8/1617:00تهرانخانه والیبال تهران
17 شهروند اراک - کاله مازندران98/8/1617:00آملپیامبر اعظم آمل
18 شهرداری گنبد - فولاد سپاهان اصفهان98/8/1617:00اصفهانشهدای مخابرات اصفهان
19 راه یاب ملل مریوان - شهرداری ارومیه98/8/1917:00مریوانزاگرس مریوان
20 فولاد سیرجان ایرانیان - پیام خراسان98/8/1917:00سیرجانگل گهر سیرجان
21 خاتم اردکان - شهداب یزد98/8/1917:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
22 کاله مازندران - شهرداری ورامین98/8/1917:00آملپیامبر اعظم آمل
23 سایپا تهران - فولاد سپاهان اصفهان98/8/1917:00تهرانخانه والیبال تهران
24 شهرداری گنبد - شهروند اراک98/8/1917:00اراکامام خمینی اراک
25 پیکان تهران - فولاد سیرجان ایرانیان98/8/2217:00تهرانخانه والیبال تهران
26 شهداب یزد - راه یاب ملل مریوان98/8/2217:00یزدشاهدیه یزد
27 پیام خراسان - کاله مازندران98/8/2217:00مشهدمهران مشهد
28 فولاد سپاهان اصفهان - خاتم اردکان98/8/2217:00اصفهانشهدای مخابرات اصفهان
29 شهرداری ورامین - شهرداری گنبد98/8/2217:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
30 شهروند اراک - سایپا تهران98/8/2217:00اراکامام خمینی اراک
31 شهرداری ارومیه - شهداب یزد98/8/2617:00ارومیهغدیر ارومیه
32 کاله مازندران - پیکان تهران98/8/2617:00آملپیامبر اعظم آمل
33 راه یاب ملل مریوان - فولاد سپاهان اصفهان98/8/2617:00مریوانزاگرس مریوان
34 شهرداری گنبد - پیام خراسان98/8/2617:00گنبدالمپیک گنبد
35 خاتم اردکان - شهروند اراک98/8/2617:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
36 سایپا تهران - شهرداری ورامین98/8/2617:00تهرانخانه والیبال تهران
37 فولاد سیرجان ایرانیان - کاله مازندران98/8/2917:00آملپیامبر اعظم آمل
38 فولاد سپاهان اصفهان - شهرداری ارومیه98/8/2917:00اصفهانشهدای مخابرات اصفهان
39 پیکان تهران - شهرداری گنبد98/8/2917:00تهرانخانه والیبال تهران
40 شهروند اراک - راه یاب ملل مریوان98/8/2917:00اراکامام خمینی اراک
41 پیام خراسان - سایپا تهران98/8/2917:00مشهدمهران مشهد
42 شهرداری ورامین - خاتم اردکان98/8/2917:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
43 شهداب یزد - فولاد سپاهان اصفهان98/9/317:00یزدشاهدیه یزد
44 شهرداری گنبد - فولاد سیرجان ایرانیان98/9/317:00گنبدالمپیک گنبد
45 شهروند اراک - شهرداری ارومیه98/9/317:00اراکامام خمینی اراک
46 سایپا تهران - پیکان تهران98/9/317:00تهرانخانه والیبال تهران
47 راه یاب ملل مریوان - شهرداری ورامین98/9/317:00مریوانزاگرس مریوان
48 خاتم اردکان - پیام خراسان98/9/317:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
49 کاله مازندران - شهرداری گنبد98/9/617:00آملپیامبر اعظم آمل
50 شهداب یزد - شهروند اراک98/9/617:00یزدشاهدیه یزد
51 فولاد سیرجان ایرانیان - سایپا تهران98/9/617:00سیرجانگل گهر سیرجان
52 شهرداری ارومیه - شهرداری ورامین98/9/617:00ارومیهغدیر ارومیه
53 پیکان تهران - خاتم اردکان98/9/617:00تهرانخانه والیبال تهران
54 پیام خراسان - راه یاب ملل مریوان98/9/617:00مشهدمهران مشهد
55 شهروند اراک - فولاد سپاهان اصفهان98/9/1017:00اراکامام خمینی اراک
56 سایپا تهران - کاله مازندران98/9/1017:00تهرانخانه والیبال تهران
57 شهرداری ورامین - شهداب یزد98/9/1017:00یزدشاهدیه یزد
58 خاتم اردکان - فولاد سیرجان ایرانیان98/9/1017:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
59 پیام خراسان - شهرداری ارومیه98/9/1017:00مشهدمهران مشهد
60 راه یاب ملل مریوان - پیکان تهران98/9/1017:00مریوانزاگرس مریوان
61 سایپا تهران - شهرداری گنبد98/9/1317:00تهرانخانه والیبال تهران
62 فولاد سپاهان اصفهان - شهرداری ورامین98/9/1317:00اصفهانشهدای مخابرات اصفهان
63 کاله مازندران - خاتم اردکان98/9/1317:00آملپیامبر اعظم آمل
64 شهداب یزد - پیام خراسان98/9/1317:00یزدشاهدیه یزد
65 فولاد سیرجان ایرانیان - راه یاب ملل مریوان98/9/1317:00سیرجانگل گهر سیرجان
66 شهرداری ارومیه - پیکان تهران98/9/1317:00ارومیهغدیر ارومیه
67 شهرداری ورامین - شهروند اراک98/9/1717:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
68 شهرداری گنبد - خاتم اردکان98/9/1717:00گنبدالمپیک گنبد
69 فولاد سپاهان اصفهان - پیام خراسان98/9/1717:00اصفهانشهدای مخابرات اصفهان
70 راه یاب ملل مریوان - کاله مازندران98/9/1717:00مریوانزاگرس مریوان
71 پیکان تهران - شهداب یزد98/9/1717:00تهرانخانه والیبال تهران
72 فولاد سیرجان ایرانیان - شهرداری ارومیه98/9/1717:00سیرجانگل گهر سیرجان
73 خاتم اردکان - سایپا تهران98/9/2017:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
74 پیام خراسان - شهروند اراک98/9/2017:00مشهدمهران مشهد
75 شهرداری گنبد - راه یاب ملل مریوان98/9/2017:00گنبدالمپیک گنبد
76 پیکان تهران - فولاد سپاهان اصفهان98/9/2017:00تهرانخانه والیبال تهران
77 شهرداری ارومیه - کاله مازندران98/9/2017:00ارومیهغدیر ارومیه
78 شهداب یزد - کاله مازندران98/9/2017:00یزدشاهدیه یزد
79 پیام خراسان - شهرداری ورامین98/9/2417:00مشهدمهران مشهد
80 راه یاب ملل مریوان - سایپا تهران98/9/2417:00مریوانزاگرس مریوان
81 پیکان تهران - شهروند اراک98/9/2417:00تهرانخانه والیبال تهران
82 شهرداری ارومیه - شهرداری گنبد98/9/2417:00ارومیهغدیر ارومیه
83 فولاد سیرجان ایرانیان - فولاد سپاهان اصفهان98/9/2417:00سیرجانگل گهر سیرجان
84 شهداب یزد - کاله مازندران98/9/2417:00یزدشاهدیه یزد
85 کاله مازندران - فولاد سپاهان اصفهان98/9/2717:00آملپیامبر اعظم آمل
86 خاتم اردکان - راه یاب ملل مریوان98/9/2717:00اردکانآیت الله خاتمی اردکان
87 شهرداری ورامین - پیکان تهران98/9/2717:00ورامینشهید گل عباسی ورامین
88 سایپا تهران - شهرداری ارومیه98/9/2717:00تهرانخانه والیبال تهران
89 شهروند اراک - فولاد سیرجان ایرانیان98/9/2717:00اراکامام خمینی اراک
90 شهرداری گنبد - شهداب یزد98/9/2717:00گنبدالمپیک گنبد

نتایج

شماره تاریخ تیمها ست مجموع پوئن
198/8/8شهرداری ورامین - پیام خراسان3 - 077 - 70
298/8/8سایپا تهران - راه یاب ملل مریوان3 - 1103 - 93
398/8/8شهروند اراک - پیکان تهران0 - 369 - 78
498/8/8شهرداری گنبد - شهرداری ارومیه3 - 2108 - 106
598/8/8فولاد سپاهان اصفهان - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 1101 - 98
698/8/8کاله مازندران - شهداب یزد3 - 2110 - 96
798/8/12فولاد سپاهان اصفهان - کاله مازندران3 - 2108 - 110
898/8/12راه یاب ملل مریوان - خاتم اردکان2 - 3105 - 104
998/8/12پیکان تهران - شهرداری ورامین2 - 3107 - 109
1098/8/12شهرداری ارومیه - سایپا تهران2 - 395 - 99
1198/8/12فولاد سیرجان ایرانیان - شهروند اراک3 - 075 - 0
1298/8/12شهداب یزد - شهرداری گنبد0 - 376 - 83
1398/8/16پیام خراسان - پیکان تهران1 - 386 - 103
1498/8/16خاتم اردکان - شهرداری ارومیه1 - 381 - 96
1598/8/16شهرداری ورامین - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 2107 - 90
1698/8/16سایپا تهران - شهداب یزد2 - 3103 - 108
1798/8/16شهروند اراک - کاله مازندران0 - 357 - 75
1898/8/16شهرداری گنبد - فولاد سپاهان اصفهان3 - 2107 - 108
1998/8/19راه یاب ملل مریوان - شهرداری ارومیه1 - 385 - 96
2098/8/19فولاد سیرجان ایرانیان - پیام خراسان0 - 370 - 79
2198/8/19خاتم اردکان - شهداب یزد1 - 387 - 93
2298/8/19کاله مازندران - شهرداری ورامین0 - 364 - 75
2398/8/19سایپا تهران - فولاد سپاهان اصفهان1 - 393 - 94
2498/8/19شهرداری گنبد - شهروند اراک3 - 197 - 80
2598/8/22پیکان تهران - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 1101 - 90
2698/8/22شهداب یزد - راه یاب ملل مریوان0 - 368 - 75
2798/8/22پیام خراسان - کاله مازندران0 - 356 - 75
2898/8/22فولاد سپاهان اصفهان - خاتم اردکان3 - 198 - 73
2998/8/22شهرداری ورامین - شهرداری گنبد3 - 075 - 65
3098/8/22شهروند اراک - سایپا تهران0 - 355 - 75
3998/8/29پیکان تهران - شهرداری گنبد3 - 1102 - 93
4198/8/29پیام خراسان - سایپا تهران1 - 391 - 99
4298/8/29شهرداری ورامین - خاتم اردکان3 - 2107 - 92
4398/9/3شهداب یزد - فولاد سپاهان اصفهان0 - 353 - 75
4498/9/3شهرداری گنبد - فولاد سیرجان ایرانیان3 - 197 - 80
4598/9/3شهروند اراک - شهرداری ارومیه1 - 382 - 98
4698/9/3سایپا تهران - پیکان تهران2 - 3101 - 106
4798/9/3راه یاب ملل مریوان - شهرداری ورامین0 - 370 - 77
4898/9/3خاتم اردکان - پیام خراسان0 - 362 - 75
4998/9/6کاله مازندران - شهرداری گنبد3 - 075 - 60
5098/9/6شهداب یزد - شهروند اراک2 - 3102 - 101
5198/9/6فولاد سیرجان ایرانیان - سایپا تهران1 - 387 - 99
5298/9/6شهرداری ارومیه - شهرداری ورامین0 - 368 - 78
5398/9/6پیکان تهران - خاتم اردکان3 - 075 - 59
5498/9/6پیام خراسان - راه یاب ملل مریوان3 - 194 - 85
5598/9/10شهروند اراک - فولاد سپاهان اصفهان0 - 366 - 77
5698/9/10سایپا تهران - کاله مازندران3 - 195 - 81
5798/9/10شهرداری ورامین - شهداب یزد3 - 2116 - 107
5898/9/10خاتم اردکان - فولاد سیرجان ایرانیان1 - 381 - 96
5998/9/10پیام خراسان - شهرداری ارومیه2 - 3116 - 115
6098/9/10راه یاب ملل مریوان - پیکان تهران1 - 384 - 98

رده بندی

رنک تیم
تعداد مسابقه
برد باخت کل
امتیاز
مجموع ست
برده باخته نسبت
1شهرداری ورامین
909
23
2783.37
2پیکان تهران
718
21
2392.55
3سایپا تهران
639
19
23151.53
4فولاد سپاهان اصفهان
617
18
2082.50
5شهرداری گنبد
538
13
16151.06
6شهرداری ارومیه
437
13
16141.14
7کاله مازندران
437
12
15111.36
8پیام خراسان
358
10
13160.81
9شهداب یزد
268
8
12210.57
10فولاد سیرجان ایرانیان
268
7
12190.63
11راه یاب ملل مریوان
167
4
9180.50
12خاتم اردکان
178
3
9230.39
13شهروند اراک
178
2
5230.21
'

راه‌یاب ملل مریوان

1 - 3

پیکان تهران

پیام خراسان

0 - 0

شهرداری ارومیه

خاتم اردکان

1 - 3

فولاد سیرجان ایرانیان

شهرداری ورامین

3 - 2

شهداب یزد

سایپا تهران

3 - 1

کاله مازندران

شهروند اراک

0 - 3

فولاد سپاهان اصفهان

اخبار مرتبط