گنبد - سالن المپیک 1396/10/24 17:30 علیرضا قریب 2700 finished

هاوش گنبد

2 - 3

سایپا تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:20
نتایج زنده 25 - 21 22 - 25 16 - 25 25 - 20 12 - 15 100 - 106