تهران - سالن خانه والیبال 1396/10/24 15:00 کیوان عابدزاده 150 finished

بانک سرمایه

3 - 0

شهرداری ارومیه

0:20 0:23 0:26 0:0 0:0 1:20
نتایج زنده 25 - 17 25 - 19 26 - 24 0 - 0 0 - 0 76 - 60