آمل - سالن پیامبر اعظم (ص) 1396/10/20 17:30 علیرضا قریب 700 finished

کاله مازندران

3 - 0

رعد پدافند کاشان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:20
نتایج زنده 25 - 17 25 - 20 25 - 21 0 - 0 0 - 0 75 - 58