تهران -فدراسیون والیبال 1396/10/20 16:00 اصغر کاظمی 200 finished

شمس

1 - 3

شهرداری ورامین

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:20
نتایج زنده 23 - 25 24 - 26 26 - 24 23 - 25 0 - 0 96 - 100