تهران - سالن خانه والیبال 1396/10/20 15:00 بهروز جعفری 400 finished

پیکان تهران

2 - 3

هاوش گنبد

0:18 0:24 0:24 0:19 0:20 2:05
نتایج زنده 25 - 16 21 - 25 18 - 25 25 - 15 15 - 17 104 - 98