تبریز - سالن شهید اقدمی 1396/10/13 17:00 حمید راهجردیان 1500 finished

شهرداری تبریز

3 - 0

شمس

0:27 0:27 0:28 0:0 0:0 1:30
نتایج زنده 25 - 21 25 - 22 25 - 21 0 - 0 0 - 0 75 - 64