کاشان - سالن هفت مهر 1396/10/13 16:00 محمد ابراهیم زاده 250 finished

رعد پدافند کاشان

3 - 1

شهرداری ارومیه

0:۲۵ 0:۲۵ 0:۲۵ 0:۲۵ 0:0 2:00
نتایج زنده 21 - 25 25 - 23 25 - 16 26 - 24 0 - 0 97 - 88