تهران 1397/10/9 16:00 داور اول مسعود ذوقی، داور دوم محمد عشقدوست finished

عقاب نهاجا

1 - 3

پیکان

0:22 0:26 0:29 0:24 0:0 98
نتایج زنده 17 - 25 22 - 25 25 - 23 19 - 25 0 - 0 83 - 98